Sävelsirkku on tutkittu ja testattu palvelukonsepti

Tälle sivulle on koottu raportteja Sävelsirkku-menetelmän vaikutuksesta sekä ihmisen henkiseen että fyysiseen hyvinvointiin.

Vanhusten mieliala ja vireystila kohosivat erityisesti kertavaikutuksina, ja pitemmällä aikavälillä tietojen ja taitojen palautumisen myötä havaittiin myös pysyvämpää mielialan muutosta ja aktiivisuuden lisääntymistä.

Merja Saarela
Ajan Aalloilla kehittämisprojekti, tutkimustiivistelmä

Puhumattoman asukkaan omainen liittyi pyydettäessä joukkoomme ja hän oli tuokiosta oikein mielissään. Hän löysi monta uutta jutunjuurta ja yhteistä muisteltavaa hiljaisen äitinsä kanssa, joka oli kuitenkin selvästi silmillään mukana keskustelussa. Omaiselle oli myös tärkeätä päästä avaamaan äitinsä muistoja ja historiaa meille hoitajillekin, koska kommunikaatio muuten oli niin rajallista.

Tiina Sitomaniemi

Sävelsirkun siivillä, HAMK 2014


Sävelsirkun vaikuttavuus palvelun laatuun koettiin, että voidaan antaa laadukasta ja virikkeellistä tukea asiakkaiden arkeen. Sävelsirkun monipuolisten ohjelmien takia pystyttiin palvelemaan erilaisia asiakkaita.Työntekijät olivat saaneet Sävelsirkun avulla lisää mahdollisuuksia tehdä asiakkaiden arjesta virikkeellisempää.

Katri Mielonen,  sosionomi, opinnäytetyö, Laurea 2016
”Tavoitteena virikkeellinen arki’’ – Sävelsirkku- äänipalvelu vanhustyöntekijöiden apuvälineenä.

Residents have something to look forward to during the day.

Dr. Adrian North

EU eContent Project SOUND VITAMINS FOR THE ELDERLY

BetweenFam -palvelua pilotoitiin TEMPO-hankkeessa useissa palvelukodeissa

Palvelukodeissa huomattiin tervehdysten tuovan iloa ja herättävän ikääntyneet kertomaan oma-aloitteisemmin ja enemmän tervehdysten aiheista. Hoivakodin henkilökunnan kannalta hyödyllisenä pidettiin: Helpotti työtä – helpompi ottaa tervehdyksen...

Yksikönpäällikkö Riitta Kolsi kertoo Sävelsirkun käytöstä Tilkassa:

Kaikki tulevat mielellään yhteiseen tilaan, kun Sävelsirkku-tuokio alkaa. Ohjelma sopii kaikille asukkaille monipuolisuutensa vuoksi. Reaktioista voi huomata, että tutut musiikkikappaleet herättävät muistoja. Sävelsirkku sopii erilaisiin...

Suvi Illman, opinnäytetyö Laurea 2017

Tulosten perusteella Sävelsirkku -menetelmällä on mahdollista tukea muistisairaan osallisuutta usealla eri tavalla. Sävelsirkun käyttäjien mukaan menetelmän avulla on mahdollista antaa asiakkaille valinnan mahdollisuuksia, tukea itsetuntoa sekä...

Toimiva kotihoito Lappiin -kärkihankkeen käyttäjäkysely (Lapin Yliopisto 2018)

Sanottua Sävelsirkun soveltumisesta kotihoitoon: Useat vastaajista olivat sitä mieltä, että Sävelsirkku soveltuu monipuolisuutensa vuoksi hyvin myös kotihoidon käyttöön Sävelsirkun mainittiin antavan sisältöä kotikäynteihin ja sen käyttö on...

Toimiva kotihoito Lappiin -kärkihankkeen käyttäjäkysely (Lapin Yliopisto 2018)

Sanottua Sävelsirkun soveltumisesta kotihoitoon: -Sävelsirkku on antanut sisältöä kotikäynteihin. -Mitä enemmän tutkin sisältöä, sitä enemmän huomaan mahdollisuuksia. -Muistelu-osiot myös toimivat hyvin, keskustelu viriää aina. -Sopii todella hyvin...

Suvi Illman, opinnäytetyö 2017

Sävelsirkun käyttö onnistuu herättämään keskusteluja usein tai aina. Tätä mieltä oli 90% kyselyyn vastanneista Sävelsirkun käyttäjistä.Yhteisen toiminnan määrä lisääntyi havaittavasti yli 83% mielestä. Lähes puolet vastaajista raportoi liikerajojen...

Katri Mielonen, opinnäytetyö 2016

Sävelsirkun kanssa tuokioita pitää koko henkilökunta eikä vain innokkaimmat.Työntekijät kokevat saavansa tauon kiireellisyydestä tuokioita pitäessään ja saavat onnistumisen kokemuksia itsekin. "Tavoitteena virikkeellinen arki" – Sävelsirkku-...

Katri Mielonen, opinnäytetyö 2016

Muistisairaudesta huolimatta asiakkaat osasivat odottaa ja kyselivät, milloin tuokio pidetään. Monipuolisen ohjelmiston takia pystyy helposti valitsemaan sopivia ohjelmia ja vaihtelemaan niitä tilanteen mukaan. "Tavoitteena virikkeellinen arki" –...

Greetta Raappana ja Kirsi Valli opinnäytetyö 2018

Sävelsirkku-palvelu tukee jokaista toimintakyvyn osa-aluetta ja sopii siten yhdeksi osaksi kotikuntoutusta. Sävelsirkku-palvelun käyttäminen yhdessä Postin työntekijän kanssa oli tuonut sosiaalista virkistymistä ja siten myös vähentänyt sekä...

Greetta Raappana ja Kirsi Valli, opinnäytetyö 2018

Sävelsirkku-palvelu oli tuonut arkeen osallistavaa ja mielekästä sisältöä, sekä lisännyt psyykkistä- ja sosiaalista hyvinvointia. Tarina- ja musiikkiohjelmien myötä ikääntynyt ja Postin työntekijä olivat löytäneet yhteisiä mielenkiinnon kohteita ja...

Greetta Raappana ja Kirsi Valli, opinnäytetyö 2018

Sävelsirkku-palvelu oli tukenut Keminmaan kotikuntoutuksen asiakkaiden elämän tarkoituksellisuuden tunteen lisääntymistä. SÄVELSIRKKU-PALVELU OSANA KOTIKUNTOUTUSTA Pilottikokeilu Toimiva kotihoito Lappiin – monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen...

Greetta Raappana ja Kirsi Valli, opinnäytetyö 2018

Tarinat oli kerrottu Sävelsirkku-palvelussa niin, että ne olivat maalanneet ikääntyneelle mielikuvia menneestä elämästä ja olivat tuntuneet mielenkiintoisilta omien kokemuksien kautta.  SÄVELSIRKKU-PALVELU OSANA KOTIKUNTOUTUSTA Pilottikokeilu...

Anna-Maija Palo, Villa Isolahti

Monipuolinen viriketarjotin, josta hoitajan on helppo valita asukkaan tarpeiden pohjalta juuri heille sopivaa ohjelmaa. Anna-Maija Palo Johtaja, Villa Isolahti, Vaasa

Kehitysvammaisten Päiväkeskus Purje. Päiväkeskuksen henkilökunnan käyttökokemuksista koostanut Eija Marin.

Kokonaisuudessaan erittäin hyvä, mielenkiintoinen ja helppokäyttöinen palvelu. Tuokiopohjat ovat sopivan mittaisia ryhmämuotoiseen toimintaan ja miksei myös yksilölliseen ohjaukseen. Ohjaaja saa tärkeän työkalun ryhmätuokioihin. Sävelsirkun avulla...

Katri Mielonen, opinnäytetyö, Laurea 2016

Henkilökunnan työn mielekkyyteen ja työssä jaksamisen vaikutuksiksi Sävelsirkku toi uutta intoa ja monipuolisen ohjelmiston takia helpotti tuokioiden pitämistä. Sävelsirkun ohjelmista ja asukkaiden kertomista muistelmista opittiin uusia asioita....

Siiri Kotajärvi, opinnäytetyö, HAMK 2016

Ohjaajana tunsin onnistumisen riemua, kun pystyin soittamaan asukkaalle mieleistä musiikkia, ja tähän Sävelsirkku on mitä mainioin työkalu suuren musiikkikirjastonsa ansiosta. Myös Suomen luonnosta äänitetyt äänimaisemat osoittautuivat helpoksi...

Ansvar & Omsorg AB, Liselott Löfgren

Det har verkligen mottagits väl både av boende och personal. Så här långt kan vi se att Sävelsirkku givit stöd åt sociala interaktionen mellan boende men också mellan boende och personal. Liselott Löfgren, regionchef och kvalitetsansvarig,...

Lisa, Tierp

Käyn kahdesti viikossa pitämässä tuokion palvelutalossa. Kuuntelemme suomalaistaustaisen asukkaan kanssa musiikkia, kertomuksia ja hengellisiä ohjelmia. Sitten puhumme ohjelmien herättämistä ajatuksista ja muistoista. Olen oppinut hänen...

Terhi Pekkala, Göteborg

Sävelsirkku on erinomainen menetelmä toiminnassamme, niin asukkaille kuin hoitajille. Terhi Pekkala, Göteborg

Dr. Adrian North

Residents have something to look forward to during the day. Dr. Adrian North EU eContent Project SOUND VITAMINS FOR THE ELDERLY

Sävelsirkusta tehtyjä tutkimuksia

 

“Henkinen koti on läheisten luona” – BetweenFam ikääntyneen ja omaisen tukena vuorovaikutuksessa. Lapin AMK, Hoitotyön koulutusohjelma, Sairaanhoitaja. Pirkko Kursu ja Hanna Moilanen 2019 opinnäytetyö

Sävelsirkku äänipalvelu ikääntyneen mielenterveyden edistäjänä: kirjallisuuskatsaus. Laurea-ammattikorkeakoulu, Hoitotyön koulutusohjelma, Sairaanhoitaja (AMK) 2019 Sari Färm opinnäytetyö

Toimiva Kotihoito Lappiin -Kärkihankkeessa tuotettiin Toimivan kotihoidon käsikirja

SÄVELSIRKKU-PALVELU OSANA KOTIKUNTOUTUSTA
Pilottikokeilu Toimiva kotihoito Lappiin – monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen -hankkeessa. Vanhustyön koulutusala, Geronomi (AMK) Greetta Raappana ja Kirsi Valli opinnäytetyö

Toimiva kotihoito Lappiin – Monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen -hankkeessa toteutettiin yhdessä Keminmaan kunnan, Posti Kotipalveluiden ja Sentina Oy:n kanssa pilotti, jossa kokeiltiin Sävelsirkku-verkkopalvelua kotikuntoutuksen välineenä. http://www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/toimiva-kotihoito-lappiin/kotikuntoutus/ajankohtaista

Sävelsirkku muistisairaan osallisuuden tukijana, Sosionomi (AMK) Suvi Illmanin opinnäytetyö

Onnistu muutoksessa, Tradenomi (AMK) Mari Haapalan opinnäytetyö

’’Tavoitteena virikkeellinen arki’’ – Sävelsirkku- äänipalvelu vanhustyöntekijöiden apuvälineenä. Sosionomi Katri Mielosen opinnäytetyö, Laurea 2016. Linkki.

Kyllä mä sisällön itsekin osaan suunnitella” – Sävelsirkku ohjaustoiminnan artenomin työn tukena ikääntyvien palvelutalossa. Ohjaustoiminnan Artenomi Siiri Kotajärven opinnäytetyö, HAMK 2016.

Ohjaustoiminnan prosessit ja toteutus, Sävelsirkun siivillä raportti, Tiina Sitomaniemi, HAMK, 2014
Raportti

Sävelsirkku-konsepti kulttuurisesti suuntautuvan gerontologisen sosiaalityön välineenä. Opinnäytetyö, Diakonia -ammattikorkeakoulu

Sävelsirkku-järjestelmä hoitotyön apuvälineenä
InnoÄäni-projektin loppuraportti

Mara-hanke Palmenia

EU eContent Project SOUND VITAMINS FOR THE ELDERLY

Ajan Alloilla kehittämisprojekti, Merja Saarelan tutkimustiivistelmä